Dit is een website voor mensen die geïnteresseerd zijn in NET in België. Als u buiten België bent, selecteer dan uw land.
Dit is een website voor mensen die geïnteresseerd zijn in NET in België. Als u buiten België bent, selecteer dan uw land.

2. Gebruik van informatie

De website is een voorlichtingswebsite over ziekte die ondersteuning biedt aan patiënten (of hun verzorgers) die leven met neuro-endocrine tumoren.

U mag de informatie op de website niet verspreiden, wijzigen, doorgeven, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor commerciële doeleinden, en u dient ervan uit te gaan dat alles wat u ziet of leest op deze website auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld, en niet mag worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden en Bepalingen.

Tenzij anders toegestaan in deze paragraaf, garandeert of verklaart Ipsen niet dat uw gebruik van materiaal dat op de website wordt weergegeven geen inbreuk zal maken op rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan Ipsen. Met uitzondering van de voornoemde beperkte toestemming wordt u geen licentie op of recht op de informatie, of enig auteursrecht van Ipsen of van enige andere partij verleend of verleend.

Deze Website kan eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Ipsen en/of andere partijen bevatten of daarnaar verwijzen.

Geen licentie op of recht op dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Ipsen.

3. Afwijzing van garanties

Hoewel Ipsen redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de informatie op de website accuraat en up-to-date is, kan dergelijke informatie onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Ipsen behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in de informatie aan te brengen. Ipsen geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de website.

ALLE INFORMATIE WORDT VERSTREKT “ZOALS ZE IS”. IPSEN GEEFT GEEN GARANTIES OVER DE VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OF HET MOGELIJKE GEBRUIK ERVAN. BIJGEVOLG MOET DE INFORMATIE VÓÓR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR DE GEBRUIKER WORDEN GEËVALUEERD. U KUNT DEZE INFORMATIE NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO GEBRUIKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN IPSEN, ELKE ANDERE ONDERNEMING VAN DE IPSEN-GROEP EN ELKE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF LEVERING VAN DEZE WEBSITE AAN U, ELKE GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD VAN DE WEBSITE.

Ipsen aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid, en kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor schade aan, of virussen die uw apparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de informatie.

4.Informatie die u verstrekt

Met uitzondering van informatie die onder het Privacybeleid valt, indien een dergelijk beleid van toepassing is, is alle communicatie of materiaal dat u naar de Website verzendt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, en zal als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld.

5. Gevolgen

Indien Ipsen verneemt dat u één of meer van de hierin vervatte voorwaarden hebt geschonden, kan zij onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving corrigerende maatregelen treffen, met inbegrip van het verhinderen van de gebruiker om de website te gebruiken. Indien Ipsen door uw overtreding is benadeeld of schade heeft geleden, kan zij, naar eigen goeddunken, schadevergoeding van u vorderen.

6. Herzieningen

Ipsen kan deze Voorwaarden te allen tijde herzien door dit bericht bij te werken en de gebruiker daarvan op voldoende wijze op de hoogte te stellen (zoals een e-mail of een pop-upvenster op de Website, waarbij u wordt gevraagd in te stemmen met de gewijzigde versie). De herziene Voorwaarden treden in werking binnen 30 kalenderdagen na een dergelijke update. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden, dient u dit kenbaar te maken via het mechanisme van de relevante e-mail of pop-up, en vervolgens de Website niet langer te bezoeken en te gebruiken.

U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de huidige Voorwaarden waaraan u gebonden bent door te nemen.

Ipsen behoudt zich het recht voor om deze Website op elk moment stop te zetten zonder aansprakelijkheid jegens u of iemand anders. U zult vooraf op de hoogte worden gebracht van een dergelijke stopzetting.

7. Intellectuele Eigendom

De inhoud van deze website is volledig beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Alle materialen op deze Website mogen niet worden gereproduceerd, weergegeven of verder gebruikt, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ipsen.

8. Bijwerkingen melden

Bijwerkingen moeten worden gemeld. Meldingsformulieren en informatie zijn te vinden op www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar MHRA Yellow Card in Google Play of Apple App Store. Bijwerkingen dienen ook aan Ipsen te worden gemeld via e-mail op pharmacovigilance.uk-ie@ipsen.com of telefonisch op 01753 627777.

9. Scheidbaarheid

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling, die volledig van kracht zal blijven, behalve wanneer de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid betrekking heeft op een essentiële voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Website zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht.

Geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van Engeland en Wales.

Laatst bijgewerkt in augustus 2021.

Privacybeleid website

Ipsen verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie, en andere toepasselijke lokale wetgeving die de opslag, verwerking, toegang en overdracht van persoonlijke gegevens regelt.

Dit Privacybeleid beschrijft de manieren waarop Persoonlijke Informatie over personen (“Gebruikers“) die deze website (de “Website“) gebruiken, kan worden verzameld, opgeslagen en gebruikt door IPSEN NV/SA, Guldensporenpark 87, 9820 Merelbeke, België, (“Ipsen”), de verantwoordelijke voor de verwerking.

Om te voldoen aan elke nieuwe reglementering in de sector kan dit Beleid periodiek wijzigen, aangepast of anderszins bijgewerkt worden zonder voorafgaande kennisgeving, daarom nodigen wij bezoekers uit om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Uw Persoonlijke Informatie (zoals hieronder gedefinieerd) zal echter altijd worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid dat van kracht was op het moment van verzamelen.

1- Verzamelde Persoonlijke Informatie

Vrijwillig door de bezoeker verstrekte gegevens

Ipsen kan Persoonlijke informatie verzamelen wanneer u zich registreert om een Gebruiker te worden, waaronder uw naam, e-mailadres, woonplaats en land van verblijf (“Persoonlijke informatie“). Indien u informatie van Ipsen wenst te ontvangen/contact met Ipsen wenst op te nemen, zijn deze categorieën Persoonsgegevens verplicht.

Wanneer u zich als Gebruiker registreert, vermelden wij duidelijk welke informatie vereist is voor registratie, en welke informatie optioneel is en naar eigen goeddunken kan worden verstrekt.

Deze Persoonlijke Informatie identificeert u rechtstreeks.

Navigatiegegevens

In het kader van hun normale werking verzamelen de informatiesystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de Website te laten functioneren, een aantal persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Dergelijke gegevens omvatten: IP-adressen, het type browser dat wordt gebruikt, het besturingssysteem, de domeinnaam en het adres van websites van/waarnaar toegang/uitgang is gemaakt, informatie over de pagina’s die door gebruikers binnen de site zijn bezocht, het tijdstip van toegang, hoe lang op elke pagina is doorgebracht, een analyse van het interne pad en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Dergelijke technische/IT-gegevens worden uitsluitend op geaggregeerde en anonieme basis verzameld en gebruikt en kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van vermeende IT/elektronische overtredingen die schade toebrengen aan de Website.

Deze Persoonlijke Informatie identificeert u niet direct bij naam, maar kan worden gebruikt om te identificeren dat een specifieke computer of apparaat de Website heeft bezocht.

2- Gebruik van Persoonlijke Informatie 

Uw Persoonlijke informatie zal uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden van de legitieme belangen die door Ipsen worden nagestreefd, namelijk een betere interactie met u tot stand te brengen en de Website nuttiger voor u te maken, zodat uw Persoonlijke informatie kan worden gebruikt om

 • Te reageren op uw verzoeken of vragen;
 • Uw ervaring te personaliseren;
 • website analyses uit te voeren en website prestaties te meten
 • Bijwerkingen en andere activiteiten in verband met geneesmiddelenbewaking op te sporen en te controleren; en
 • De Website te onderhouden, inclusief voor veiligheidsdoeleinden.

Uw Persoonlijke Gegevens zullen niet worden verkocht, gedeeld of anderszins verspreid aan derden zonder uw toestemming, behalve wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van een toepasselijke wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsvoorschrift, of indien een dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van een strafrechtelijk of ander juridisch onderzoek of procedure hier of in het buitenland.

3- Ontvangers van Persoonsgegevens

Voor de hierboven beschreven doeleinden kan het nodig zijn dat Ipsen uw Persoonsgegevens deelt met de volgende bevoegde derden:

 • Ipsen en aan haar gelieerde ondernemingen;
 • Geselecteerde leveranciers, dienstverleners of verkopers die handelen in opdracht van Ipsen voor website hosting, gegevensanalyse, orderverwerking, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorziening, klantenservice, bezorging van e-mails, auditing, etc;
 • Wettelijke of administratieve autoriteiten: zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetgeving buiten het land waar u woont;
 • Potentiële kopers en andere belanghebbenden in geval van een fusie, juridische herstructurering zoals, overname, joint venture, overdracht, spin-off of afstoting;

In elk geval zal Ipsen eisen dat deze derden:

 • Zich ertoe verbinden de wetgeving inzake gegevensbescherming en de principes van dit Beleid na te leven;
 • De Persoonsgegevens alleen zullen verwerken voor de doeleinden beschreven in dit Beleid
 • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

4- Overdracht van Persoonsgegevens

Ipsen is een wereldwijde biofarmaceutische groep met filialen, partners en onderaannemers in vele landen over de hele wereld.

Om die reden is het mogelijk dat Ipsen uw Persoonsgegevens moet overdragen in andere rechtsgebieden, inclusief van de Europese Economische Ruimte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, in landen die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als het rechtsgebied waarin u gevestigd bent.

In gevallen waarin Ipsen Persoonsgegevens moet overdragen buiten de Europese Unie, zal zij ervoor zorgen dat passende waarborgen, zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen worden geïmplementeerd (inclusief, met name, de Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, voor zover van toepassing).

5- Bewaartermijn van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard gedurende niet meer dan XX jaar vanaf de laatste: (i) de verzameling ervan of (ii) het laatste contact dat wij met u hebben.

6- Veiligheid

Uw persoonlijke gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen en strikt vertrouwelijk behandeld. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw unieke wachtwoord en accountinformatie.

7- Recht van toegang, correctie en bezwaar

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw informatie, afhankelijk van de omstandigheden en de toepasselijke wetgeving:

Droit Qu’est-ce que cela signifie ?
a.      Het recht van toegang U hebt het recht om toegang te krijgen tot de informatie die door Ipsen wordt verwerkt.
b.      Het recht op correctie U hebt recht op correctie van uw gegevens indien deze onnauwkeurig of onvolledig zijn.
c.      Het recht om gegevens te wissen Dit staat ook bekend als ‘het recht om vergeten te worden’ en stelt u, eenvoudig gezegd, in staat om te vragen dat uw informatie wordt gewist of verwijderd wanneer er geen dwingende reden is voor Ipsen om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht op wissen; er zijn uitzonderingen.
d.     Het recht om verwerking te beperken U hebt het recht om het verdere gebruik van uw informatie in bepaalde omstandigheden te “blokkeren” of te onderdrukken. Wanneer de verwerking wordt beperkt, kan Ipsen uw informatie nog steeds opslaan, maar mag het deze niet verder gebruiken.
e.      Het recht op gegevens overdraagbaarheid U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen en te hergebruiken.
f.      Het recht van verzet U hebt het recht om, in bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking.

Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons een verzoek om gegevensbescherming sturen door dit formulier in te vullen.

Indien u niet tevreden bent met het antwoord op uw klacht of meent dat de verwerking van uw gegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8- Doorverwijzing naar externe sites

Om het mogelijk te maken om functies van sociale netwerken rechtstreeks in de Website op te nemen (bijvoorbeeld de “Vind ik leuk”-functie op Facebook, de “Volg mij”-functie op Twitter), kunnen een aantal speciale hulpmiddelen, de zogenaamde sociale plug-ins, op deze Website aanwezig zijn.

Alle sociale plug-ins worden aangeduid met het logo van het respectieve sociale netwerk.

Wanneer u interactief gebruik maakt van een op de Website aanwezige plug-in (bijvoorbeeld door op de “Vind ik leuk”-knop te klikken) of een opmerking achterlaat, wordt de betreffende informatie door de browser rechtstreeks naar het platform van het sociale netwerk (in dit voorbeeld Facebook) gestuurd en door dit platform onthouden.

Raadpleeg het privacybeleid van het sociale netwerk als u meer informatie wilt over het doel, het type en de methode van het verzamelen, verwerken, gebruiken en opslaan van persoonlijke gegevens door het sociale netwerkplatform, evenals voor details over hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Op dit moment zijn er geen sociale plug-ins aanwezig op de Website.

10- Links van/naar websites van derden

Vanaf de Website kunt u links gebruiken om naar andere websites te gaan, u kunt ook door derden naar de Website worden geleid.

De Gegevensverwerker wijst alle verantwoordelijkheid af voor verzoeken om en/of het verstrekken van persoonsgegevens aan websites van derden en met betrekking tot het beheer van de authenticatiegegevens die door entiteiten van derden worden verstrekt.

U dient het privacybeleid van een site van een derde partij te controleren voordat u informatie verstrekt.

11- Gebruikte technologie

Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (“cookies”), met inbegrip van cookies van derden.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer, smartphone of ander apparaat worden geplaatst. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat zonder dat er risico bestaat dat deze beschadigd raakt.

Door de Website te betreden, kunt u ofwel

– Het gebruik van cookies accepteren; of

– Het gebruik van cookies weigeren; of

– Uw voorkeur voor cookies instellen.

Gelieve ons Cookiesbeleid te raadplegen indien u meer informatie wenst.

12- Hoe contact met ons op te nemen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacykennisgeving, kunt u een e-mail sturen naar de Data Protection Officer van Ipsen op dataprivacy@ipsen.com.

Cookiesbeleid

Het doel van dit Cookiesbeleid is te illustreren welke soorten cookies op deze Website worden gebruikt, de manieren waarop ze worden gebruikt en hoe u het gebruik van cookies kunt controleren.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw apparaat worden gestuurd wanneer u een website bezoekt. Ze worden opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat.

Sommige cookies worden als strikt noodzakelijk beschouwd; deze cookies worden gebruikt om essentiële taken op de website te vergemakkelijken, zoals gebruikers helpen om op een efficiënte manier tussen pagina’s te navigeren en ervoor zorgen dat de site veilig en efficiënt blijft functioneren.

Andere cookies worden gebruikt om de prestaties te beheren en het gebruik van de site te volgen. Ipsen gebruikt deze cookies op onze sites om ons te helpen begrijpen hoe onze sites worden gebruikt, zodat we onze sites voortdurend kunnen verbeteren en ontwikkelen.

Onder de EU Richtlijn 2009/136/EC, zullen wij cookies op uw apparaat opslaan indien deze strikt noodzakelijk zijn. Wanneer wij andere cookies gebruiken, die niet strikt noodzakelijk zijn, zullen wij uw toestemming vragen.

De informatie die met behulp van cookies wordt verzameld, identificeert u meestal niet rechtstreeks. Maar sommige cookies kunnen persoonlijke gegevens bevatten, zoals IP-adres, datum en tijd van het bezoek aan de website, besturingssysteem, browser en de manier waarop de gebruiker toegang heeft tot de site (zie de Privacy Notice van de website voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen).

Welke cookies gebruikt deze website?

Deze website maakt gebruik van strikt noodzakelijke cookies voor het beheer van de navigatie op de site, noodzakelijk voor de functionaliteit van de gebruiker en de veiligheid.

De site maakt ook gebruik van web analytics. Dit verschaft Ipsen informatie over het gedrag van sitebezoekers, zoals het identificeren van zoekmachinezoekwoorden die de gebruiker naar de site hebben geleid, hoe lang gebruikers op de site blijven, welke pagina’s ze bezoeken en welke pagina’s het meest worden bezocht.

De site maakt ook gebruik van Google Analytics om het webgebruik bij te houden en algemene webstatistieken over het gebruik te verstrekken. U kunt de privacyinformatie van Google Analytics hier bekijken: Safeguarding your data – Analytics Help (google.com)

Hoe lang wordt de via cookies verzamelde informatie bewaard?

De cookies worden ingesteld om te verlopen wanneer de informatie niet langer nodig is of na een periode van maximaal 13 maanden.

Hoe kan ik mijn cookie-instellingen instellen of wijzigen?

U krijgt opties om de cookies op deze website te beheren wanneer u de site voor het eerst bezoekt en daarna periodiek. U kunt alle cookies accepteren of kiezen welke u wilt accepteren of weigeren. Als u bepaalde soorten cookies weigert, zullen deze niet naar uw apparaat worden verzonden.

U kunt cookies ook beheren via de browserinstellingen van de meeste webbrowsers. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld, gaat u naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org. Om te voorkomen dat u op alle websites door Google Analytics wordt gevolgd, gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wat gebeurt er als ik informatie deel op social media-platforms?

Als u inhoud van Ipsen ‘deelt’ op sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter, kunnen er cookies van deze websites naar u worden verzonden. Wij hebben geen controle over de instelling van deze cookies, dus gelieve de websites van de derde partij te raadplegen voor meer informatie over hoe u deze kunt beheren.

Meer informatie over NET vinden

Learn about NETs

Informatie over NET

Kom meer te weten over de verschillende soorten NET, de symptomen van NET, en de diagnose en behandeling ervan.

Informatie over NET
Diagnosis and Testing

Diagnose van NET

Ontdek hoe NET worden gediagnosticeerd en de tests die zorgverleners kunnen gebruiken om NET onder toezicht te houden.

Diagnose en onderzoeken
Treating NETs

NET behandelen

Lees over behandelingsopties voor NET, waaronder chirurgie, bestraling en medicatie.

Behandelingsopties
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen bieden. Klik hier voor meer informatie.
Ipsen logo
Deze website is voor mensen die geïnteresseerd zijn in NET in België. Selecteer uw land als u zich buiten België bevindt. Deze website is ontwikkeld door Ipsen in samenwerking met mensen die NET hebben en de zorgverleners die instaan voor hun zorg. Ipsen wil iedereen bedanken voor hun waardevolle inzichten en verhalen. Alle namen die op deze website worden gebruikt, zijn niet noodzakelijkerwijs echte namen. Bezoek www.ipsen.com voor meer informatie over ons. Websiteontwerp en -ontwikkeling door Kanga Health Ltd. ALL-ALL-002300/November 2020